โปรแกรม ECE


นักเรียน

จัดการข้อมูลนักเรียน

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

เลื่อนชั้นนักเรียนได้

 

ครูประจำชั้น

จัดการข้อมูลครูประจำชั้น

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

สร้างรหัสผ่านใหม่ได้

 

ประเมินพัฒนาการ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

บันทึกการบริการด้านสุขภาพ

ประเมินพัฒนาการแต่ละด้านได้

บันทึกวันเรียน

บันทึกวันเรียนหรือย้อนหลังได้

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

บันทึกวันหยุด/วันเรียนได้

สรุปการมาเรียนได้

ประกันคุณภาพ

ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพแต่ละระดับได้

สรุปผลในรดับห้องเรียน ชั้นเรียน และสถานศึกษาได้

 

รายงาน

สรุปรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย

บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายงานประเมินผลในระดับห้องรียน ชั้นเรียน และสถานศึกษาได้

Dashboard

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

สถิติการมาเรียน

 

Customer Service

บริการให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน

แก้ปัญหาเมื่อได้รับการแจ้งอย่างรวดเร็ว

พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

MISSION

พัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ

ข่าวสาร


Vision

ขยายไปทุกช่องทางการบริการออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงได้ง่าย และใช้งานได้สะดวก

สั่งซื้อ ECE Packages

 • จำนวนนักเรียน
 • ประเมินพัฒนาการ
 • บันทึกการมาเรียน
 • ประกันคุณภาพ
 • รายงาน
 • Dashboard

ECE#1
500

ซื้อ
 • 1-20

ECE#2
1,000

ซื้อ
 • 21-50

ECE#3
2,000

ซื้อ
 • 51-100

ECE#4
3,000

ซื้อ
 • 101-200

ECE#5
4,000

ซื้อ
 • 201-300

ECE#6
4,500

ซื้อ
 • 301-500

ECE#7
5,000

ซื้อ
 • 501 ขึ้นไป

Value

ลดเวลางานเอกสาร ลดภาระผู้สอน ลดการใช้กระดาษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมิน เพื่อผลลัพธ์และรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง

วิธีการสั่งซื้อ/ชำระค่าบริการ

การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (HOW TO ORDER)

1. เลือกแพคเกจที่ต้องการสั่งซื้อ (คลิ๊ก)
2. คลิ๊กปุ่ม "ซื้อ" ตามรายแพคเกจที่ต้องการและดำเนินการตามที่ระบบแนะนำ
3. แจ้งการชำระค่าบริการผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
4. รอการแจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรมทางอีเมล์ภายใน 2 วัน
หมายเหตุ
1. การแจ้งการชำระค่าบริการทุกครั้งจำเป็นต้องแนบสลิปหรือใบ Pay-In
2. ขอสงวนสิทธิ์การแจ้งการชำระค่าบริการทางอีเมล์ adviser.khrujaidee888@gmail.com

การชำระค่าบริการ (PAYMENT)

ชำระค่าบริการโดยเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสั่งจ่ายเช็คขีดคล่อมในนาม “บริษัท ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด”
โอนเงิน/นำเช็คเข้า บัญชีเลขที่ 468-029956-0 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บจก.ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114
Accountname : TWINSOFTWARE SOLUTIONS CO.,LTD.
Type : Current Account


โอนเงินเข้า บัญชีเลขที่ 065-3-77037-5 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี : นาย เสมา บุญเสน่ห์
สาขาเทสโก้โลตัส เพชรเกษม 81
Accountname : Sema Boonsanae
Type : Savings Account

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX)

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
1. ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
2. นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1.5 % (ตั้งแต่ เมษายน 2563)
3. หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
4. จัดส่งส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง ให้ทางเราภายใน 14 วัน
5. บริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย

ตัวจริงหากครบกำหนด 14 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว


บริษัท ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556072522
19/11 หมู่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150